SCHÖTZEFESS
Musik: R. Hömig, W. Petry
Text: H. Knipp, R. Hömig
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH
Jahr: 1982


1. De Stroß es jefääch un et Wedder nit schläch,
Jirlande un Fähncher schmöcken d'r Wäch.
Om Schötzeplatz steit och et Zelt schon parat,
et jrößte un schönste, et wood nit jespart.
D‘r Schötzezoch stellt sich am Spretzehuus op,
d‘r Hoot fass om Kopp un de Botz schön salopp.

Refrain:
Hundertfuffzich Mann un en Fahn vürrendran
un de Musik fängk mem Schneewalzer an.
En ener Kutsch met zwei Päd
setz d'r Künning dren un sät:
"Zwo, drei, Scheeße macht uns frei"
Jrön, jrön, jrön steit d'r Schötzejunge schön.
Jrön, jrön, jrön steit d'r Schötzejunge schön.

2. Am Kriejerjedenkmal weed halt jemaat,
un d'r Adjutant hät en Jedenkred parat.
Hä nemmp singen Hot af un sät, wat hä denk:
"Et Leben es schwer, un mer kritt nix jeschenk."
D‘r Zapfenstreich lös jetz dat Trauerspill op,
un jeschlossen marschiert mer zom Schötzeplatz 'rop.

Refrain:
Hundertfuffzich Mann un en Fahnvürren dran…
"Piff, paff, d'r Vugel muß eraf"
Jrön, jrön, jrön steit d'r Schötzejunge schön...

3. Em Fesszelt, do hält dann d'r Künning en Red,
sing Frau sät noch flöck:
„Heinz, no mach bloß nix verkeht."
Am Schluß vun dä Red steit et janze Zelt op,
et Bier kütt eran un de Sekbar mät op.

Refrain:
Hundertfuffzich Mann un en Fahn vürrendran…
"Drei, vier, jetz jeit et an et Bier"
Jrön, jrön, jrön steit d'r Schötzejunge schön.

Hundertfuffzich Mann un en Fahn vürren dran...
"Radetzki wor ne jute Mann"...
Jrön, jrön, jrön steit d'r Schötzejunge schön...

© BLÄCK FÖÖSS