DU BES DIE STADT
Musik: nach der Melodie „Highland Cathedral“ von Korb, Roever
Text: Bläck Fööss
Verlag: Universal
Jahr: 2003


Refrain:
Du bes die Stadt, op die mer all he ston
Du häs et uns als Pänz schon anjedon
Du häs e herrlich Laache em Jeseech
Du bes die Frau, die Rotz un Wasser kriesch.

1. Jrau ding Hoor un su bunt di Kleid,
du häs Knies en d’r Bud, doch de Näjele rut.
Jrell jeschmink un de Fott jet breit,
e Jlöck, dat dir dat all joot steit.

Refrain:
Du bes die Stadt, op die mer all he ston…

2. Frech wie Dreck, doch et Hätz es joot,
e klei besje verdötsch, met nix jet am Hoot.
Joot jelaunt, dat et bal schon nerv.
All dat han mer vun dir jeerv.

Refrain:
Du bes die Stadt, op die mer all he ston

Refrain instrumental

Refrain 2:
Du bes die Stadt am Rhing, däm jraue Strom
Du bes verlieb en dinge staatse Dom
Du bes en Jungfrau un en ahle Möhn
Du bes uns Mamm un du blievs iwich schön.

Du bes uns Stadt, un du bes einfach schön.

© BLÄCK FÖÖSS