HIMMELFAHRT
Refrain:
Am Donnersdach es Himmelfahrt,
do han mer vier Dach frei,
un Himmelfahrt es Vaterdach
em Wonnemonat Mai,
dann fahre mer en et Jröne ren,
en dä schöne Westerwald,
jo wo de Luff su fresch,
wo d'r Bösch jot rüch,
wo die Bäche klor un kalt,
Jo am Donnersdach es Himmelfahrt,
do fahre m‘r en d'r Westerwald

1. Des Morjens fröh öm halver aach,
jo do fing alles an.
Et Stina knatsch, de Mamm die bröllt,
dr Papp hät noch en Fahn.
Ich ben noch möd, wat sull dä Quatsch,
muß dat dann hück sin?
Se fuhren los, am Dreieck Heumar
hingen se medden dren.

De Mam, die maat et Radio an,
ens hüre, wat hä sät,
kein Ausweichmöchlichkeite mih,
dozo es et ze spät.
Vun Düsseldorf bes Limburg-Nord
Zähflüssigkeit met Stau,
do hürs jo nie, wat ich dir sach,
ich ben jo nur ding Frau.

Refrain:
Am Donnersdach es Himmelfahrt…

Rühreidiladio, Loreleidlio
Un och dä Loddel, jo dä Loddel,
Jo dä Loddel, jo dä Loddel
Holldrio
© BLÄCK FÖÖSS