AN D´R AUTOBAHN
Text: Bläck Fööss, Musik: Bläck Fööss, Frank Altheide

Vers:
Et muss nit jlich us Jold sin, et reich schon, wenn et jlänz
Dat schön Jeföhl, Du häs do einer, dä Du wirklich kenns
Dä einfach immer do es, met dir kriesch un met dir laach
Dä wie e Stöck vun dir es, am Daach un en d’r Naach
Dat dat ens en Jefahr köm, üvversteich ding Fantasie
Wenn dat d’r Baach eraf jeiht, dann deit dat dubbelt wih

Refrain:
Dann setz Du do wie ’ne Möpp an d’r Autobahn
Dä nur e Rückleech süht un jar nix mih kapiert
Du häs en Ling öm et Hätz un en Bül en d’r Siel
Dat krit em Levve kei Minsch mih repariert
Jo, Du setz do wie ’ne Möpp an d’r Autobahn
Ävver alles, wat Du jän häs, fährt jrad fott
Un et es nit einfach fott: Du weiß et es kapott

Vers:
Et muss nit jlich e Schloß sin, e Hätz es schon jenoch
En däm Du lese kanns, su wie en dingem Lieblingsboch
Wat Dir de Wohrheit sät, die Du nit hüre wells
Wat Dir esu vertraut es, wie ding eijen Spejelbild
Dat alles jit Dir dat Jeföhl, et hürt un hürt nit op
Wenn dat d’r Baach eraf jeit, krisste dat nit en d’r Kopp

Refrain

© BLÄCK FÖÖSS