DAT WOOD ALLES FÜR UNS JEMAAT
Musik: E. Katicaren, B. Poppinga, V. Günzelburc
Text: H. Knipp, Bläck Fööss
Verlag: Manuskript
Jahr: 2004

Intro:
Dat wood alles, dat wood alles,
dat wood alles für uns jemaat.
Dat wood alles, dat wood alles,
dat wood alles für uns jemaat.

1. Jede Berg, jedes Tal,
dä Schakal un dä Wal,
jede Baum, jede Strand,
jede Fluß un jedes Land,
och dä Delphin drusse em Meer,
am Himmelszelt "Dä jroße Bär",
jede Spatz un jede Katz,
ne joode Wing un d'r Sonnesching.

Refrain:
Dat wood alles, dat wood alles,
dat wood alles für uns jemaat.
Hammer dodraan schon je ens jedaach?
Dat wood alles für uns jemaat.

2. Für die Junge un die Ahle,
für uns un och für üch,
für die Decke un die Schmale,
für jede Minsch, für dich un mich.

Refrain:
Dat wood alles, dat wood alles...

3. Jede Daach, jede Naach,
och d'r Mond, dä am Himmel waach,
alles wat es he op d'r Welt,
jede Blom op dem Feld,
alles wat klemmp, alles wat springk,
alles wat still es, alles wat singk,
mer nemme alles su einfach hin
als wör et uns, un mir bränge och öm.

Refrain:
Dat wood alles, dat wood alles…

4. Für die Jode un die Schläächte,
für uns un och für üch,
für die Häre un die Knäächte,
für jede Minsch, für dich un mich.

Refrain:
Dat wood alles, dat wood alles…

C-Teil:
De Luff met allem wat flüch,
un et Wasser met all denne Fesch,
alles wat krabbelt, krüvv un stich,
de janze Ääd für dich un mich.

Refrain:
Dat wood alles, dat wood alles…


Achtung: Strophen 1+3 haben eine andere Melodie als die Strophen 2+4
© BLÄCK FÖÖSS