MING EETSTE FRÜNDIN
Musik: H. Knipp
Text: H. Knipp
Verlag: De Bläck Fööss Musikverlag GmbH
Jahr: 1976


Refrain:
Ming eetste Fründin, dat wor et Meier's Kättche
un ich fuhr mem Rädche Dach für Dach zo im
Et Meier's Kättche fuhr dann met om Rädche
un dann dät et laache, su wie ne Sunnesching
un dann dät et laache, su wie ne Sunnesching.

1. Als kleine Fetz do wor ich King bei uns en d'r Stroß
un fuhr ich met mingem Rädche met drei Jäng dodurch
jo, do wor vielleich jet loß.
Et Meier's Kättche us d'r Rhingjaß
dat hatt mich dann och ens
mem Rädche jesinn.
Un zick dem Dach hatt ich beim Kättche ne janz decke Stein
em Brettche dren.

Refrain:
Ming eetste Fründin...

2. Met veezehn kom ich en de Lihr als Installateur
do dät ich janz jot verdeene un bal schon hatt ich
e Moped vür d'r Dür.
Doch nevvenan dä Weber's Mattes, dä wor schon Jesell
hatt mih Jeld als ich
Un et Kättche fuhr mem Mattes em Auto un leet mich
janz einfach em Stich.

Refrain:
Ming eetste Fründin...

© BLÄCK FÖÖSS